برای تماس با من می توانید از آدرس ایمیل  masih.karimian روی جی میل استفاده کنید.

در شبکه‌های اجتماعی هم درهمین حوالی هستم.

top