توسعه مشتری

این ارایه در بوت‌کمپ دانشگاه صنعتی اصفهان ارایه شده است.