تفکر، کار و زندگی چند بعدی

موضوع این ارایه آشنایی با تفکر چندبعدی و به‌کارگیری آن در زندگی و کار است.
این ارایه در شرکت کسرا در اردی‌بهشت ۱۳۹۳ انجام شده‌است.