کلید های کسب و کار / از دفاع به حمله

“مدافع باید همیشه٬ و به محض این‌که در دفاع موفق شد٬ به فکر تغییر روش و آمادگی برای حمله باشد.”

کارل فیلیپ گاتفرید ون کلاس ویتز

در کتاب جنگ