7 گام برای تغییر مسیر ذهن از کمبود به فراوانی

1- توکل به خدای رحمن

مهمترین عامل در مبارزه با نگرش کمبود، توکل به خدای رحمان است که در واقع مالک اصلی اوست و سایر ملک ها اعتباری است و حقیقی نیست. او مدبر اللیل و النهار است و به خواست و لطف او فراوانی زندگی و کسب و کار انسان را فراخواهد گرفت.

2-شاکر بودن

دومین راه این است که از آنچه هستیم و داریم قدردانی کنیم.سپاسگزاری باید به صراحت بیان شـود.وبا خلوص نیت از وجودمان – که یکی از معجزه های دستگاه آفرینش است سپاسگزاری کنیم. زبان اولین ابزار است و بهتر است که شکرگزاری در رفتار و مراواده‌های ما هم متجلی شود.

3-تمرکز بر داشته ها  

بکوشیم آنچه داریم مرکز توجه قرار دهیم نه آنچه فاقد آن هستیم. همه ما در زندگی نقاط روشنی داریم که معمولا به علت شدت پرداختن به نداشته ها از آن‌ها غافل می شویم. توجه به داشته ها و خارج کردن آنها از میان انبوه ناتوانی‌ها و کمبود‌ها راهی است که به منزل قدرت و توانمندی براساس آن‌چه هستیم ختم می شود.

4-تفکر برنده – برنده

نگرش (برنده / برنده آن چهارچوب ذهنی است که در ارتباطهای انسانی, پیوسته منافع متقابل را می جوید: به معنای توافق یا راه حلهایی که برای هر دو طرف سودمند و رضایت بخش باشد. با نگرش برنده / برنده همه کسانی که در آن پروژه یا تصمیم گیری سهیم اند, احساسی مطلوب به دست می آورند و نسبت به اجرای آن برنامه احساس تعهد می کنند. با نگرش برنده / برنده زندگی میدان همکاری می شود, نه رقابت. این را نیز به خاطر داشته باشید که اگر بخواهید برای همه مردم همه چیز باشید, برای هیچ کس _ از جمله خودتان_ چیزی نخواهید بود.

5-اصلاح تفکر بهره‌مندی از جهان هستی

ذهنيت فراوانی و وفور مستلزم داشتن اين نگرش است که جهان هستی نهايت و انتهایی ندارد و بهره مندی از آن براي همگان ميسر است . ذهن اغلب مردم با کمبود , فقر و تنگدستي برنامه‌ريزی شده است آنان موهبتهای زندگي را کیکی مي پندارند که برداشتن بخش بزرگی از آن به معنای سهم کمتر ديگران است. باز اندیشی آن که سهم ما در گرو کاهش سهم دیگران نیست و بالعکس از مهارت‌های مبارزه با ذهنیت کمبود است.

6-الگوگیری از کسانی که تحول آفریدند

در دور و بر ما هستند بسیار کسانی که با نداشته ها شروع کردند و بدون احساس و نگرش کمبود به قله های ثروت و دانایی رسیدند. می توانیم با الگو گیری از آنان و مدل کردن رویه آنها از این ذهنیت در خود و سازمان دور شویم.

7-حضور در گروه ها و اجتماعات

پذیرش نقش از در گروه ها و اجتماعات می تواند در کاستن روحیه کمبود و کاستی موثر باشد زیرا افراد با پذیرش مسولیت و انجام آن از یک سو اعتماد به نفس جسته و از سوی دیگر از موفقیت انجام آن روحیه ای مضاعف می گیرند.

برچسب

2 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

top